MTSK Yönetmeliği ve Sınav Yönergesi ile İlgili Açıklamalar.

                     

 

T.C.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 32501511/410.02/2203655                                                                                        26/08/2013

 

Konu: Yönetmelik ve Yönerge ile İlgili Açıklamalar.

 

…………VALİLİĞİNE

 

İlgi : a) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği,

 

         b) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi.

 

Bilindiği üzere ilgi (a) Yönetmelik, 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgi (b) Yönerge ise 10.06.2013 tarihli ve 1306898 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulmuştur. Valiliklerden Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden Yönetmelik ve Yönerge ile ilgili uygulamalarda tereddüt edilen konuların açıklığa kavuşturulması ve Bakanlık Temsilcilerinin sınav mahallerindeki uygulamalarda tespit ettikleri eksiklikler hakkında aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

 

1-Direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyer sayısı 140 ve altında olması halinde, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personel görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Bu durumda denetimler direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu tarafından yapılacaktır. 140’tan fazla kursiyerin sınava gireceği yerlerde ise her 10 direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu için sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek iki personel görevlendirilecektir. 10 ve katlarından arta kalan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun sınav denetimleri ise direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu tarafından yapılacaktır. Örneğin; sınava girecek kursiyer sayısı 170 olması halinde 13 direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu kurulacaktır. Bu komisyonların 1’i 14 kursiyerin sınavını, diğer 12’si ise 13’er kursiyerin sınavını yapacaklardır. Bu komisyonlardan 10’unun denetimi sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personel tarafından, kalan 3 komisyonun denetimi ise sınav yürütme komisyonu tarafından yapılacaktır.

 

2- Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin komisyonları farklı kurslardan oluşması durumunda, denetim ve takibin kolay olması için kursların sınav başlama yerlerinin yan yana veya birbirine yakın yerlerde olmasına dikkat edilecektir.

 

3-Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevleri ilgi (b) Yönergenin 7’nci maddesi ikinci fıkrasında açıklanmıştır. Bu personel, kontrol ve denetim görevini yerine getirirken sınav yürütme komisyonunun iş ve işlemlerine müdahale etmeyecektir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun ise, ilgi (a) Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde kursiyerlerin yapmaları gerektiği belirtilen davranışlardan araç dışından gözlenebilen uygulamaların yapılmasını ve sınav süresine uyulmasını sağlayacaktır. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personel; mevzuata aykırı hareket eden ve Yönerge’nin 9 uncu maddesine göre bir daha sınavlarda görev alamayacak olan komisyon üyelerinin isimlerini de düzenlenen ekteki tutanağa yazarak, il eğitim denetmenleri başkanlığına üç iş günü içerisinde teslim edecektir. Tutanaklarda yer alan hususlarla ilgili gerekli işlemler il milli eğitim müdürlüklerince yerine getirilecektir.

 

4- Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonları, ilgi (b) Yönergede gerekli düzenleme yapılıncaya kadar görevine gelmeyen/gelemeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin yerine yeni görevlendirme yapılabilmesi için tedbir alacaktır. Göreve gelmeme mazeretini belgelendirmeyen komisyon üyelerine bir daha görev verilmeyecektir.

 

5- İlgi (a) Yönetmelik eki EK-3, EK-4 formlara göre değerlendirilen ve yetersizliğine karar verilen kursiyerin sınavına 30 dakikanın dolmasını beklemeden son verilecektir. Sınav randevusuna zamanında gelmeyen kursiyer sınava alınmayacaktır. Komisyon, randevusuna gelmeyen veya yetersizliği sebebiyle sınavına son verilen kursiyerlerin yerine o saatte başka bir kursiyer sınava almayarak bir sonraki kursiyerin randevu saatini bekleyecektir.

 

6- Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda başkan veya üye olarak görev alacakların; yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış “B” sınıfı sürücü belgesine ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesi hükmü gereği “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” ne sahip olmaları gerekmektedir. “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” olmayanlara Kanun gereği kesinlikle bu sınavlarda görev verilmeyecektir.

 

7- Ücret tablosunda gösterilen rakamlar günlük olup görevlendirilen kişilere bu ücretler yine günlük olarak üç iş günü içerisinde ödenecektir. Ayrıca Özel MTSK Modülünde tek kodla tanımlanan bir sınavda kişilere diğer günlerde de sınav görevi verilebilecektir.

 

8- Bazı il/ilçelerin sınav güzergâhları, ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Yönergede istenen şartları taşımadığı tespit edilmiştir. Sınav güzergâhları şartlara uymayan il/ilçelerin direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonları, yeni sınav güzergâhlarını belirleyerek uygulamaya koymak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca ilgi (b) Yönergenin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere sınav güzergâhları il/ilçelerde tek güzergâh olarak belirlenecektir.

 

9- Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavları, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünde birbirini takip eden tarihlerde planlandığından kursiyer sayısına bakılmaksızın ilçelerde sınav komisyonları kurularak sınavların yapılması sağlanacak ve kursiyerlerin mağduriyet yaşamaları önlenecektir.

 

10- Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyerlerden sınav giriş belgesiyle birlikte, nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden bir tanesinin olması istenecektir. Yalnız asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmaları sağlanacaktır.

 

11- İlgi (a) Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereği direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının ön iki kapısına ve ön kaputuna kurumun adı ve telefon numarası yazılacaktır. Söz konusu yazılar sabit olup sökülüp takılacak özellikte olmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayrıca, direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının üst kısmında mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan fosforlu veya ışıklı levha bulunacaktır.

 

12- “A1”,”A2” ve “H (motosiklet)” sınavları ilgi (a) Yönetmelik eki (EK-7)’ deki krokiye göre düzenlenen alanda ve platformda başlatılacaktır. Burada başarılı olan adaylara akan trafikte 30 dakikalık sınav süresi tamamlattırılacak olup eğitim ve sınavda sadece iki tekerlekli, manuel vitesli motosiklet kullandırılacaktır.

 

13- “A1”,”A2” ve “H (motosiklet)” direksiyon eğitim ve sınav araçlarına sürücü adayı gibi uyarıcı levhalar yazılmadığından sınava giren kursiyerlere “Sürücü Adayı” yazısı bulunan uyarıcı yelek giydirilerek veya kursiyerin kıyafetinin üzerine “Sürücü Adayı” yazısı bulunan çıkartma yapıştırılarak sınava alınacaktır. Kursiyere eğitim ve sınav esnasında kask, dizlik ve kolluk taktırılması sağlanacaktır.

 

14- “A1”,”A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikaların direksiyon eğitim sınavı akan trafikte yapılırken, ilgi (a) Yönetmeliğin 33/1 maddesi gereğince komisyon üyelerinin kursiyeri takip edebilmeleri için kurslar tarafından araç temin edilecektir.

 

15- İlgi (a) Yönetmeliğin 24’üncü maddesi ikinci fıkrası hükmü ile ilgi (b) Yönergenin 9’uncu maddesi hükümlerinin uygulamaya başlama tarihi Yönetmelik ve Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarendir. Yönetmelik ve Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış cezalar dikkate alınmayacaktır.

 

16- Bütün “C”,”D” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitimi dersi ve sınav araçlarında da EK-4’ teki değerlendirmenin yapılabilmesi için emniyet kemerinin bulunması zorunludur.

 

17- Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca; direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerine, Bakanlık temsilcisine ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personele farklı renklerde tanıtıcı kimlik kartı hazırlanarak sınav süresince takmaları sağlanacaktır.

 

18- Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personelin büyük çoğunluğu daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” alanlardan oluşmaktadır. Yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” olan bütün sınav sorumlularının Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurslar, en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde Valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken öncelikle 120 saatlik eğitim sonucunda belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısı yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecektir.

 

19- İlgi (a) Yönetmeliğin 34/2 nci maddesi (c) bendi gereğince kursiyerin konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park yapılmasının uygun görülebilmesi için; aracın kaldırıma paralel ve kaldırımla araç arasında en fazla 50 cm mesafede olması, park edilecek konilerin veya araçların arasındaki mesafe sınav aracının uzunluğunun bir buçuk katı kadar olacaktır. Sınavlarda yukarıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek konunun ilgili birimlere duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Mehmet KÜÇÜK

 

                               Bakan a.

 

                          Genel Müdür

 

Ek: 1 adet denetim formu

 

 

İstanbul / …………… İlçesi Direksiyon Eğitimi   Dersi Sınavı Denetim Formu

Genel Bilgiler

Sınav Yapılacak Komisyon Bilgileri

Araç Plakası

Direksiyon Eğitim Dersi Uygulama ve Değerlendirme   Komisyonu Üyeleri

Usta Öğretici Adı ve Soyadı

Sınava Girecek Aday Sayısı

Sınava Giren Aday Sayısı

         
         
         
         
         
         

Sınavın Yapıldığı Tarih

         

Sınavın Başlama Saati

         

Sınavın Bitiş Saati

         

Sınav Güzergahı

         
 

İNCELENECEK   KONULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Sınav Aracı

Sınav araçlarının Eğitim ve Sınava uygun   olup olmadığı, yedek pedallara bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet   bulunup bulunmadığı

     

Usta Öğreticilerin çalışma izninin bir   örneği araçta mevcuttur

     

Direksiyon eğitim ve sınav aracının   kullanım izin onayının (Özel M.T.S.Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu   (EK-7 bir örneği mevcuttur.

     

Direksiyon Eğitim ve sınav aracında Karayollarındaki   akan trafik içinde yapılacak sınav için kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan   "K" sınıfı sürücü aday belgesi (EK:5) mevcuttur

     

Kursiyerlerin eğitimini aldıkları sertifika   sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla sınava girip girmediği,

     

Direksiyon eğitim ve sınav aracı   "A1,A2,F ve H(Motosiklet)"sınıfı hariç) çift frenli, çift debrajlı,   tek direksiyon sistemli her türlü   donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumdadır

     

Direksiyon eğitim ve sınav aracının her iki   ön kapısına ve ön kaputuna, ait olduğu kursun adı ve telefonu yazılıdır.

     

Sınav aracının üst kısmını mavi zemin   üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında "Sürücü Adayı" ifadesi   bulunan ve görülebilir net alanı 15x60 ebatındaki fosforlu veya ışıklı levha vardır.

     

Sınav aracı mevsim şartlarına uygun   donanıma sahiptir.

     

Sınav araçlarından   "A1,A2,H(motosiklet), H(otomobil) ve "B" sınıfı direksiyon   eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından "C,D,E ve   F" sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 20   yaşından büyük değillerdir. (20 Yaş 29.05.2014'ten sonra bakılacaktır)

     
 

İNCELENECEK   KONULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Direksiyon Eğitimi Sınavı ve Komisyonlar

Direksiyon eğitimi dersi sınavı "A1,A2   ve H (motosiklet) sınıfı sertifikanın sınavı krokide belirtilen (EK-7) şeklinde düzenlenmiş alanda ve   platforma başlatılarak, akan trafikte yapıldı.

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan   trafik içinde belirlenmiş olan güzergahta 08:00 ile 18:00 saatleri arasında   yapıldı

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavında her   kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alındı

     

Direksiyon eğitimi dersi sınav süresi olan   30 dakikaya riayet edildi

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavında her   kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verildi.

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavında   kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına eğitimini aldıkları sertifika   sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girdi.

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavında   mazeretleri nedeniyle direksiyon eğitimi dersi sınavına önce girme talebi   bulunanlara öncelik verildi

     

Direksiyon eğitimi dersi sınavında   "B,E ve H(otomobil) sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü   koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme   komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta   öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme   komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta oturdu

     

Sınav, belirtilen güzergahta usulüne uygun   olarak yapıldı.

     

Sınavdaki işleyiş ile ilgili görüşlerin

 

Sonraki uygulama sınavlarında Görev verilmemesi   önerilen Personel

Personel Adı ve Soyadı

Görev verilmemesi nedeni

 

Denetim Elemanı

 

                                                                       Denetim Elemanı

 
 

…/…/2013

 

                                                                       …/…/2013

 
 

………………………….

 

                                                                     ……………………..

 
               

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

İLİŞKİLİ İÇERİKLER

Kimler Sitede

61 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İstatistik

  • Ziyaretçiler : 628
  • Makaleler : 3623
  • Web Bağlantıları : 9
  • Makale Görünüm Sayısı : 2791183