Müfettişler Derneği Basın Açıklaması

MÜFETTİŞLER DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

 

Biz İlköğretim müfettişleri, bugün, devlet tarafından hakları gasp edilmiş bir meslek grubu olarak karşınızdayız. Devletin müfettişi olarak, devleti temsil ettiğimiz düşüncesiyle ve aldığımız devlet terbiyesi gereğince yıllardır uğramış olduğumuz haksızlıklar karşısında sustuk. Bu suskunluğumuz suiistimal edilerek her yıl haklarımızın bir kısmı daha gasp edildi. Artık bu suskunluğa son veriyoruz. Yurdun dört bir yanından gelen meslektaşlarımızın katılımıyla Devlet mağdurları olarak uğradığımız haksızlığı haykırıyor ve  tarihe not düşüyoruz.

Bugün burada uğradığımız haksızlığı dile getirirken hiçbir siyasi amaç taşımadığımızı, ilköğretim müfettişleri üzerinden siyaset yapılmasından da rahatsız olduğumuzu belirtiyor, hakka ve adalete inanan herkesi, haklı davamızda yanımızda görmek istiyoruz.

            İlköğretim müfettişliği 170 yıllık köklü  bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde İlköğretim Müfettişi olmak diğer müfettişliklere kıyasla çok daha zordur. İlköğretim müfettişi olmak için öğretmenlik yaptıktan sonra üniversitelerde 4 yıllık Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümlerini bitirme şartı getirilmiş ve yıllarca uygulanmıştır.

İlköğretim müfettişlerinin görev alanları kamuoyunda zannedildiği gibi sadece ilköğretim okullarından ibaret olmayıp son derece geniştir.  İlköğretim müfettişlerinin görev alanlarında;

İlköğretim okulları, Dershaneler, Sürücü Kursları, Rehberlik ve araştırma merkezleri, Özel eğitim okulları, Anaokulları, Halk eğitim merkezleri,  Mesleki eğitim merkezleri, Öğretmenevleri,  Milli eğitim yayınevleri, Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri,  Hizmetiçi Eğitim Merkezleri,  Spor ve izcilik okulları, Özel kreşler ve okullar, Etüt eğitim merkezleri,  Rehabilitasyon Merkezleri, Kur'an Kursları, öğrenci yurtları… gibi  birçok kurum vardır.

            İlköğretim müfettişleri, bu kurumlardaki rehberlik ve denetim görevlerinin yanısıra illerindeki araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini de yürütürler.

Görüldüğü üzere ilköğretim müfettişliği, kamuoyunda zannedildiği gibi “ilkokul müfettişliği” olmayıp, görev alanı son derece geniş bir meslektir.

Sorunlarımıza gelince;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda diğer müfettişlerle birlikte kariyer meslek grubu içinde yer alan İlköğretim Müfettişleri, Kanunun verdiği bu eşitliğe rağmen diğer kamu kurumlarının müfettişlerinden hem özlük hem de statü açısından çok geride bırakılmışlardır. Ülkemizdeki bütün müfettişler genel idare hizmetleri sınıfında yer alırken İlköğretim müfettişleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında istihdam edilmişlerdir.  Diğer müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatları ödenirken İlköğretim Müfettişlerine bu tazminatlar ödenmemektedir.  İlköğretim müfettişlerinin ek göstergeleri, denetim ve özel hizmet tazminatları ile işgüçlüğü zamları da  diğer müfettişlerden daha düşük tutulmuştur. Benzer şekilde atanan ve benzer görevleri yapan meslek grupları arasında haklar açısından bu kadar farklılığın olması asla düşünülemez.

İş güçlüğü açısından kıyaslandığında; İlköğretim Müfettişlerinin çalışma koşulları daha ağır, görev alanı daha geniştir. Bu nedenle iş güçlüğü zammının diğer müfettişlerden düşük tutulması hakkaniyete uygun değildir.

Ülkemizin en ücra köylerine kadar giderek devlet adına denetim yapan ve devleti temsil eden İlköğretim Müfettişlerine  temsil tazminatı ödenmemesinin nedenini anlamak mümkün değildir.

Denetim alanında 4 yıl üniversite eğitimi alan, bütün yılını denetimle geçiren İlköğretim müfettişlerinin denetim tazminatının diğer müfettişlerden daha yüksek olması beklenirken tam tersine düşük olması şaşırtıcıdır.

İlköğretim müfettişleri, kariyer meslek grubunda birlikte anıldıkları ve kanun önünde eşit oldukları diğer kurum müfettişleriyle eşit haklara sahip olmalıdırlar.

Eğitim camiasının kurmayları olan İlköğretim Müfettişleri son yıllarda devlet tarafından üvey evlat muamelesi görmüş, etkisiz ve yetkisiz kılınmaya çalışılmışlardır.

 İlköğretim müfettişlerinin hak kayıplarını kısaca ele alırsak:

 • 1999 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İlköğretim müfettişliği mesleğinde 5 yıl hizmeti bulunanlar İl Mili Eğitim Müdürüne eşdeğer görevde sayılırken yönetmelik değişikliğiyle önce müdür yardımcısı statüsüne indirilmiş daha sonra da denklikle ilgili madde yönetmelikten çıkarılarak müfettişlerin statüsü belirsizliğe itilmiştir. Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikte ise ilköğretim müfettişlerinin statüsü bir kademe daha aşağıya indirilerek artık şube/okul müdürüyle eş sayılmaya başlanmıştır.
 •  İlköğretim müfettişi olmak için, öğretmen olduktan sonra  4 yıl eğitim alma koşulu yıllarca uygulanmıştır. Mesleki gelişim açısından bu koşul geliştirilerek müfettişlerin yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim almaları şartının getirilmesi beklenirken tersine bir uygulamayla mevcut 4 yıl eğitim alma koşulu kaldırılarak,  ilköğretim müfettişi olma kolaylaştırılmış ve meslek kariyeri geriye götürülmüştür.
 • İlköğretim Müfettişleri 2005 yılında görev tahsisli lojman kapsamından çıkarılmıştır.
 • İlköğretim müfettişlerinin görev alanlarında yer alan kurumlar yönetmelikle belirlenmesine rağmen Bakanlık göndermiş olduğu yazılarla görev alanlarında yer alan, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Öğretmenevleri, Öğrenci Yurtları, Kur’an Kursları gibi birçok kurumu birer birer görev alanından çıkarmaya çalışmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle de birçok kurum denetim alanından çıkarılmış ve görev alanları daraltılmıştır. Bu şekilde ilköğretim müfettişleri etkisizleştirilmiştir. Bakanlığın bu haksız uygulaması yargı tarafından iptal edilmiştir.
 • İlköğretim müfettişlerinin öğretmen ve kurum yöneticilerinin sicil amiri olmalarına son verilmiştir. Üstelik bu uygulama Sayın bakan tarafından öğretmenlerimize öğretmenler günü hediyesi olarak takdim edilmiştir. Şu anda öğretmenlerimizin sicil notları onları ömürleri boyunca hiç görmemiş şube müdürleri tarafından doldurulmaktadır.
 • İlköğretim müfettişleri, illerdeki en alt kademeden en üst kademeye kadar bütün görevlilerin soruşturmalarını onlarca yıldır yürüttüğü halde MEB İlköğretim Müfettişlerinin Liselerde soruşturma yapamayacağına dair genelge yayımlamış ve İlköğretim Müfettişleri yetkisiz ilan edilmişlerdir. Branş yeterliliği dışında soruşturma yapılabileceğine ilişkin yargı kararları verilmesine rağmen bu genelge iptal edilmemiştir.
 • MEB 2006 yılında ilköğretim müfettişlerinden 21 yılını doldurmayanları rotasyona tabi tutmuş, yüzlerce meslektaşımızı mağdur etmiştir. Böyle bir miladın kabul edilmesi genel yönetmeliğe aykırı olduğu gibi, hukuk kurallarının geriye dönük uygulanamayacağı ilkesine de ters düşmektedir. Birçok meslektaşımız bu rotasyon uygulaması nedeniyle ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılmış,  aile hayatları alt-üst edilmiştir. İki yılda bir görev yeri değiştirilecek olan meslektaşlarımıza, eşlerine ve çocuklarına zulüm yapılmıştır.
 • İlköğretim Müfettişleri 2006 yılından itibaren zorunlu atamaya tabi tutulduğu hâlde öğretmen olan eşlerinin atamaları, Norm kadro Yönetmeliğinin 21-g maddesinde sayılan, eşleri zorunlu atamaya tabi personel kapsamında değerlendirilmemiş ve müfettiş eşlerine haksızlık yapılmıştır.
 • Okul müdürünün dahi protokolde yeri varken İlköğretim müfettişlerine protokolde yer verilmeyerek ilköğretim müfettişleri yok sayılmıştır.
 • İlköğretim müfettişlerinin görev alanlarındaki kurumların yönetmelikleri defalarca değiştirilmesine rağmen teftiş mevzuatı on yıldır değiştirilmemiş, teftiş mevzuatı günün ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirilmiştir.
 • İlköğretim Müfettişlerince verilen teftiş notları işlevsiz hale getirilerek denetim anlamsız ve gereksiz kılınmıştır. Teftiş notları artık hiçbir yerde kullanılmadığından teftiş sistemine büyük darbe vurulmuştur.
 • İstenileni değil, doğru olanı yapmayı erdem bilen İlköğretim müfettişlerinin, siyasi atamalarla gelen milli eğitim müdürlerinin emri altında çalıştırılmasına devam edilmiştir.

 Ekonomik kayıplara gelince;

 • Yüksek lisans yapan müfettişlere ek ders ücretinin % 25 fazla ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle müfettişlerin ücretlerinde artmayı bırakın azalma olmuştur.
 • Maaşlarında gerekli iyileştirme yapılmayan, denge tazminatı ve ek ödeme kapsamına da alınmayan İlköğretim Müfettişleri, denetledikleri öğretmen ve yöneticilerden daha düşük maaş alır hâle gelmişlerdir. Altı-yedi yıl önce İlköğretim müfettişi, öğretmenden % 53 oranında fazla maaş alıyorken,  şu anda aynı öğretmenden  % 11 oranında düşük maaş almaktadır.  Sonuç olarak ilköğretim müfettişi maaşları, yaklaşık 7 yıl içinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki diğer çalışanlar karşısında  % 64 oranında erimiştir. İlköğretim Müfettiş Yardımcısının maaşı ise en düşük devlet memuru maaşı haline gelmiştir.

İyi bilinmelidir ki İlköğretim müfettişlerine yapılanlar Anayasamızın 2. maddesinde ifade edilen Cumhuriyetin “adalet ve insan haklarına saygılı olma” niteliklerine aykırı işlemlerdir.

Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri  için gerekli tedbirleri alır.” İlköğretim Müfettişi olmak için öğretmen olduktan sonra 4 yıl daha üniversite eğitimi alındığı, müfettiş yardımcılığı sınavı kazanılarak atanıldığı, ikinci kez doğu hizmetine tabi olunduğu, rotasyonla 5 bölgede çalışma zorunluluğu getirildiği,  görev alanın genişliği ve iş güçlüğü dikkate alındığında; devletin ilköğretim müfettişlerinin yaptıkları işe uygun ücret almalarını sağlamadığı ve Anayasanın gereğini yerine getirmediği açıktır.

İlköğretim Müfettişi olmak için öğretmenlikten sonra harcanan emek dikkate alındığında; bunca emek verdikten sonra başlangıç noktasından daha düşük özlük haklarına sahip olmak ne kadar akıl almaz bir durumdur. Sorunun çözümü olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ek ders saatlerinin 5 saat artırılması yönünde çalışma yapıldığı bilinmektedir. İlköğretim müfettişleri denetlediği personelden aylık 120 ile 700 TL,  İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ise 340 ile 913 TL arasında düşük ücret almaktadır. Yaklaşık 120 TL ye karşılık gelen 5 saatlik ekders artışının müfettişlerin ekonomik sorunlarına çözüm olarak sunulması asla kabul edilemez.

 

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI

Devletimiz, on binlerce personeli işbaşında yetiştiren, milyonlarca öğrencinin devletimizin koyduğu amaçlara uygun yetiştirilmesini sağlayan İlköğretim müfettişlerine sahip çıkmalıdır. Onlara, aldıkları yüksek eğitime, seçilme koşullarına ve iş güçlüğüne uygun olarak kanun önünde eşit oldukları diğer müfettişlerle eşit haklar ve eşit statü verilmelidir.

Bunun için:

1.      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak, İlköğretim müfettişleri eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından çıkarılıp genel idare hizmetleri sınıfına alınmalıdır.

2.      Diğer müfettişlere ödendiği halde İlköğretim Müfettişlerine ödenmeyen makam, görev ve temsil tazminatları ödenmelidir.

3.      Diğer müfettişlerle farklı olan zam ve tazminat oranları eşit hale getirilmelidir.

4.      Diğer müfettişler gibi ilköğretim müfettişlerine de avans uygulaması başlatılmalıdır.

5.      İlköğretim müfettişlerinin mağduriyetini asla gideremeyecek 5 saatlik ek ders artışı yerine maaşlarındaki % 64’lük erimeyi telafi edecek gerçekçi çözümler bulunmalı, iyileştirmeler ek ders üzerinde değil maaş üzerinde yapılmalıdır.

6.      İlköğretim müfettişliğinin İl Milli Eğitim müdürlüğüne eşdeğer görev sayılmasına ilişkin hak iade edilmelidir.

7.      Görev alanındaki kurumların çeşitliliği dikkate alınarak ilköğretim müfettişliği kadrosu, eğitim müfettişliği olarak değiştirilmelidir.

8.      Eğitim müfettişi olmak için en az yüksek lisans düzeyinde eğitim alma koşulu getirilmelidir.

9.      Bütün müfettişliklerde olduğu gibi Eğitim müfettişliğinde de kariyer basamakları oluşturulmalıdır.

10.  İlköğretim müfettişleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden çıkarılmalı, mesleki güvence altına alınmalıdır.

11.  İlköğretim müfettişlerinin öğretmen eşlerinin atamaları Norm Kadro Yönetmeliğinin 21-g maddesinde sayılan, eşleri zorunlu atamaya tabi personel kapsamında değerlendirilmelidir.

12.  İlköğretim müfettişlerinin görev tahsisli lojman hakları iade edilmelidir.

13.   İlköğretim müfettişlerinin rotasyonuna ilişkin hükümler hukuka uygun olarak yeniden düzenlenmeli, meslektaşlarımızın mağduriyetine son verilmelidir.

14.  Teftiş mevzuatı yenilenmeli, teftiş notları, görevde yükselme başta olmak üzere işlevsel hale getirilmelidir.

15.   Halen başbakanlıkta bulunan -ilköğretim müfettişliği unvanının eğitim müfettişliğine dönüştürülmesi ve genel idare hizmetleri sınıfına alınmasından ibaret olan- yasa taslağının kapsamının genişletilerek, ilköğretim müfettişlerine diğer müfettişlerle eşit haklar verilecek şekilde düzenlenmesi ve en kısa sürede yasalaşması sağlanmalıdır.

16.  Devletimiz, Anayasamızın 55. maddesinde belirtilen sorumluluğunu yerine getirmeli, ilköğretim müfettişlerinin “yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret almaları” için gerekli tedbiri en kısa sürede almalıdır.

İyi bilinmelidir ki İlköğretim müfettişlerinin dayanacak tahammülü kalmamıştır ve mücadelemiz haklarımızı alana kadar devam edecektir.

 

Biz ilköğretim müfettişleri olarak, devletimizden ayrıcalık değil sadece ADALET istiyoruz!

 

                                                                                  Doğan CEYLAN

                                                            Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                   05054009950

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

İLİŞKİLİ İÇERİKLER

Kimler Sitede

52 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İstatistik

 • Ziyaretçiler : 837
 • Makaleler : 3870
 • Web Bağlantıları : 9
 • Makale Görünüm Sayısı : 3909520